Strategiczna mapa hałasu powstała w celu oceny klimatu akustycznego miasta Rzeszowa. Została ona opracowana w 2022 roku na zamówienie Gminy Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa w ramach realizacji projektu pn:

„Wykonanie strategicznej mapy hałasu miasta Rzeszowa”

Wykonane opracowanie będzie podstawowym elementem wspomagającym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekspertyz obejmujących ocenę oddziaływania inwestycji drogowych czy przemysłowych na środowisko. Strategiczna mapa hałasu miasta Rzeszowa pozwoli również zidentyfikować i zlokalizować źródła hałasu odpowiedzialne za przekroczenia wartości dopuszczalnych, a także podjąć skuteczne działania zmierzające do wyciszenia lub ograniczenia emisji hałasu.